Oebele Visser ‘lekker bezich’ met programma Feanster Music Night

Oebele Visser heeft aan de wieg gestaan van de Feanster Music Night en is nog steeds goed gemutst over het muziekfestival. “By it repetearjen foar in Johannes de Heer jûn sieten wy wat te ouwehoeren mei muzyk yn De Flambou”, blikt hij terug op de start. “Johan (Timersma red.) spiele Oerend Hard fan Normaal op it tsjerke-oargel en ik begeliede op trompet. Der wie ien dy’t dat hearde en sei: hjir moat jimme mear mei dwaan!”

Dit was eens wat anders, zo werd gesteld. Vooral het concept dat werd gesmeed spreekt Visser (53) nog steeds erg aan: “foar in net te hege priis in sa goed mooglike muzyk jûn meitsje foar in protte minsken”, vertelt drummer van het festival dat hierdoor zeer laagdrempelig is. “Ik fyn dit machtich!” Vooral van de zaken die achter de schermen geschieden kan hij uitermate genieten.

“Wy hawwe in hiel moai team, de band is geweldich en ek de artysten dy’t wy alle jierren wer hawwe binne goed”, oordeelt de drummer die in het dagelijks leven als schilder op de steiger staat. De groep heeft al diverse malen gerepeteerd en Visser is zeer tevreden over de gang van zaken tot nu toe. “No is it fakânsje en leit alles efkes stil, mar aanst stiet it drumstel wer yn de garaazje en repetearje ik alle jûnen.”

Oebele Visser is vooral een man van muziek, hij zit boordevol riedeltjes en diedeltjes. “Ik haw neat mei teksten, de melodij fyn ik folle belangriker.” Hij weet zeker dat de band op zaterdag 9 oktober een veelzijdig en verrassend stuk muziek op het programma heeft staan met heerlijke meezingers. “Ja, wy meitsje in moai stikje muzyk, wy binne lekker bezich.”

Scroll naar boven